در قرنطینه خانگی به علت شیوع بیماری کرونا چه کنیم؟