چرا ما جذب افرادی با ویژگی های شخصیتی متضاد با خومان می شویم؟