کرونا تا کی ادامه دارد ؟ مصیبت های افرادی که کرونا نمیگیرند!